Adatok és tények
Kiskőrös városról

2002.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK IDÕARÁNYOS TELJESÍTÉSÉRÕL

K
iskõrös Város képviselõ-testülete 1999-ben fogadta el az önkormányzat középtávú programját, amely biztos keretéül szolgált az önkormányzati feladatok tervezésének és alapját képezte az operatív feladatellátásnak. Fontos, hogy a középtávú programban megfogalmazott célkitûzéseket, irányelveket a Képviselõ-testület rendszeres idõközönként felülvizsgálja, értékelje az elért eredményeket és a gazdasági helyzet változásának tükrében, az önkormányzati lehetõségek ismeretében áttekintse a prioritásokat, amennyiben az szükséges újragondolja azokat. Ehhez reálisan kell látni, hogy milyen feladatokat sikerült megoldani, azok mennyire segítették a célok megvalósítását illetve, hogy mely területeken kell újrafogalmazni, átértékelni a lehetõségeket.

A gazdasági programban megfogalmazott irányelvek közül kiemelendõ:

"A kedvezõtlen gazdálkodási körülmények között is legfõbb célunk a nehéz "megszorításos" idõszak túlélése az önkormányzat hosszabb távú pénzügyi egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

Az önként vállalt feladatok áttekintésével, bevételi források bõvítésével. takarékos racionalizált hatékony gazdálkodással biztosítani kell intézményrendszerünk megfelelõ szinten történõ mûködõképességét. a legalapvetõbb kommunális feladatok ellátását. "
Ez az az alap amely keretéül szolgált a felülvizsgálatnak, és amelynek mentén újrafogalmazódtak az egyes területeken meghatározott célkitûzések.

HEGYI GAZDASÁG ÉGÉNKÍTÉSE, FOGLALKOZTATOTTSÁG

A mezõgazdasági ágazatban a minõségi fejlesztés következtében új termékek jelentek meg, bõvültek az exportlehetõségek. A helyben termelt alapanyagok mind nagyobb része kerül feldolgozásra. A továbbiakban a piacok megtartására és bõvítésére kell koncentrálni. A mezõgazdasági kistermelést a családi vállalkozások létrejöttének elõsegítésével, információs rendszerünk kialakításával, a kistermelõk képzésével a hegyközség és a falugazdászi hálózat segítette.

A zöldség- és gyümölcstermesztés területén tovább növekedett a zöldség- és gyümölcstermelési kedv. Nõtt a káposztafélék, a paradicsom és a fûszerpaprika vetésterülete, jellemzõen új almások és szilvások telepítésére került sor. A helyi szeszfeldolgozó kapacitás is növekedett. Az elmúlt 2 évben több hûtõház épült. A konzervipar viszont nem fejlõdött.

A város kereskedelmi hálózata fejlettnek mondható a hasonló nagyságú és adottságú településekhez képest. Az elmúlt két évben több új szállodával gyarapodott a város. (Hotel Imperiál, Szarvas Fogadó, Hotel Vinum.) Problémát okoz jelenleg a vendéglátóhelyek kihasználtsága. A szállodai kihasználtság érdekében a szállodatulajdonosok jobb összefogására, vendéget megtartó programok szervezésére van szükség. A Hotel Imperiál szervezésében elõre láthatólag erre megtörténnek az elsõ lépések.
Némiképp nõtt a munkahelyek száma (kb. 40-60 munkahellyel) és a helyben foglalkoztatottak száma is (kb. 30-50 fõvel). Ennek oka néhány ipari üzem fejlõdése és kereskedelmi létesítmény megvalósulása.

Szólnunk kell arról, hogy a gyógyszálló építése, a gyógyvíz hasznosítására megfogalmazott programok - amelyek megvalósításának lehetõsége egyre konkrétabbá válik - abba az irányba kell hogy hasson, hogy a gyógy idegenforgalom élénkül és ennek pozitív kihatásai lesznek a foglalkoztatottságra is, túl azon, hogy a város bevételi forrásai is bõvülnek.
*Az elõterjesztés teljes szövege a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyviteli Osztályán
megtekinthetõ

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

A város mûködtetésének és fejlesztésének alapja az Önkormányzat gazdálkodása, aminek bevételeit az éves költségvetések és a költségvetési rendeletben megfogalmazottak határozzák meg.

A költségvetés minden évben a központi irányelvekbõl, valamint az önkormányzat középtávú gazdasági programjából indul ki.

A város költségvetési bevétele 64-66 %-a központi forrásból származik, ami kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatot. A központi bevételek elemei évrõl évre változtak, a reálértékük általában csökkent.

A bizonytalansági tényezõ a feladatmutatók változása, ami általában negatív tendenciát mutat.
A mûködési költségek csökkentésének feladatok elhagyása nélküli ésszerû korlátja, a pénzügyi egyensúly fenntartása, amely kényszerítõ erõvel hat a bevételek növelésére, ösztönzi új források felkutatását.

A költségvetési hiány ellenére törekedtünk, hogy hitel felvételre ne kényszerüljünk, likviditási problémáinkat belsõ források átmeneti átcsoportosításával oldottuk meg (fejlesztési pénzeszközt ideiglenesen mûködési célra használtunk fel, így a hitelfelvétel tervszinten maradt).

A 2000. és 2001. évet egyaránt költségvetési hiánnyal (129-128 millió) forinttal indítottuk és ehhez 2001-ben még egy negatív elõjelû pénzmaradvány párosult. Ez a körülmény szükségessé tette, hogy különbözõ költségmegtakarítási intézkedéseket tegyünk.
A demográfiai kényszer hatására bölcsõdei létszám csökkentésére, óvodai csoportok megszüntetésére, ezzel párhuzamosan két épület felszabadítására, két általános iskola összevonására kényszerültünk.

Érvényesítettük a "vagyonból-vagyont" elvet, vagyis az Önkormányzat számára tartósan forgalomképes, de nehezen kezelhetõ, kevésbé jövedelmezõ, bérbeadással (ingatlanok) gazdaságosan nem hasznosítható, valamint vállalkozói vagyon értékesítésébõl befolyt bevételeket a város fejlõdését szolgáló beruházások megvalósítására fordítottuk.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A szociális és egészségügyi feladatellátás területét alapvetõen jellemzõ változásokat az alábbi adatok ismeretében vizsgálhatjuk.

Elkészült a város közigazgatási területét felölelõ, szociális térkép, amely megfelelõ segítséget nyújt ahhoz, hogy a támogatások idõben és megfelelõ módon jussanak el az arra rászorulókhoz.

Kiskõrös Város Képviselõ-testülete módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátásban részesültek a szociálisan rászorultak, így; közüzemi díjak (víz, villany) kifizetése, 2001. június 30. napjáig élelmiszer és háztartási vegyi árú vásárlására jogosító utalvány. Véleményünk szerint ez a támogatási forma a támogatottak egy részének körében hatékonyabban éri el a kívánt célt.

Negyven fõ megváltozott munkaképességû ember foglalkoztatását megoldó szociális foglalkoztató a 2001. június 16. napjától a Kiskõrös, Rákóczi F. u. 104. szám alatt mûködik. Az önkormányzat öt éves idõtartamra bocsátotta a HUMÁN Foglalkoztató Kft. rendelkezésére az ingatlant.

A nehéz anyagi helyzete miatt önerejébõl továbbtanulni nem tudó tehetséges fiatalok támogatására 2001. évben a Bursa Hungarica Alapítvánnyal történt együttmûködés keretében biztosított pénzügyi fedezetet költségvetésében az önkormányzat. A tehetséges tanulók támogatását a "Kiskõrös Városért" Alapítvány vállalta fel önkormányzati pénzügyi segítség igénybevételével.

A munkaképes korú és úllapotú rendszeres .szociális segélyben részesülök közcélú foglalkoztatása folyamatos.

Az egészségügyi ellátás kapcsán kiemelendõ, hogy a pszichiátriai szakrendelés és gondozás, valamint az addiktológiai gondozás szakrendelése 2001. októberétõl a Kiskõrös, Petõfi S. u. 14. szám alatti rendelõben történik.

A káros szenvedélyek, a drog fogyasztásának megelõzése érdekében tevékenykedik városunkban a drogprevenciós munkacsoport. Különbözõ rendezvényekkel ("Mondj nemet !., címû egész napos rendezvény. rajzverseny ill. kiállítás). kiadványokkal és csoportfoglalkozásokkal végez megelõzõ munkát az általános és középiskolás diákok körében.

KÖZOKTATÁS

Alapfokú oktatás:
A Képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati intézkedési tervet, amely részletesen tartalmazza a kötelezõ feladatok ellátásának módját, illetõleg a nem kötelezõ közoktatási feladatok ellátásának vállalását. Az intézkedési terv rögzítette továbbá az intézményrendszer mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggõ elképzeléseket. Annak a törvényi elõírásnak, miszerint a helyi intézkedési terv végrehajtását az önkotmtányzatnak legalább kétévenként értékelnie, szükség szerint felülvizsgálnia kell, a Képviselõ-testület folyamatos elemzéssel, értékeléssel és felülvizsgálattal tesz eleget.

A fenntartói elvárásnak megfelelõen, az iskolák által foglalkoztatottak létszáma összhangban áll a tanulólétszám által támasztott követelményekkel. A Képviselõ-testület felülvizsgálta az intézményi mûködés szervezeti rendszerét. A Napköziotthonos Óvodák tagóvodáinak számát 8-ról 7-re, a csoportok számát 21-rõl 20-ra csökkentette, ugyanakkor bõvítette a feladatkörét a bölcsõdei gondozással járó önkotmányzati feladatok ellátásával.

A Petõfi Általános Iskola széttagoltságának megszûntetése érdekében a Képviselõ-testület döntött az Erdõtelki Iskola 2002/2003-as tanévtõl történõ bezárása ügyében. Az intézmény profilja bõvült a német nemzetiségi nyelvoktatással.

A tantervi követelmények teljesíthetõsége és a szolgáltatási színvonal növelése érdekében a tornaterem felépítésére nyújtott be kétszer is címzett támogatásra pályázatot az Önkormányzat eredménytelenül.

A feladat, pénzügyi összefüggései miatt a címzett támogatás elnyerésére ismét be kell nyújtanunk a pályázatot.

A Képviselõ-testület a Bem József Általános Iskolát és a Vasvári Pál Általános Iskolát megszûntette, egyidejûleg Bem József Általános Iskola néven új intézményt hozott létre.
Középfokú oktatás:

A Képviselõ-testület jövõbeni feladatként intézkedési tervben meghatározta, hogy a Petõfi S. Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium gyakorlati képzési helyeként szolgáló nem kiskõrösi földterületek a kiskõrösi tangazdaság fejlesztése és a képzési struktúra változása függvényében folyamatosan kerüljenek ki az intézmény használatából.

A vállalkozói és a szélesebben értelmezett munkaerõ-piaci igények figyelembevételével történõ szakképzési struktúra kialakítását mind az intézmények vezetése, mind a fenntartói kötelezettségeket vállaló önkormányzat fontosnak tartja. 2002 év tavaszára mindkét középiskolát érintõen elkészül a térség munkaerõ-piaci helyzetének, a várható igényének elemzése, amely a szakképzés irányait átstruktúrálhatja. Ebben kiemelten fontos szerepet kell vállalniuk az intézményvezetõknek, az önkormányzati szakembereknek. A reális helyzetfelmérés alapozhatja meg a további teendõket, szemelõtt tartva az intézményi mûködtetés racionalizálására való törekvéseket.

KÖZMÛVELÕDÉS

Hosszú elõkészítõ munka elõzte meg a város közmûvelõdési feladatainak hatékonyabb, eredményes ellátását célzó szervezeti megoldás kidolgozása, amely a közmûvelõdési feladatok ellátásának keretét biztosító megállapodásban realizálódott. Kiskõrös Város Önkormányzata a város közmûvelõdési feladatainak teljeskörû ellátására, két éves idõtartamra kötött szerzõdést a
KUNSÁG-MÉDIA KHT-val.

A Petõfi Sándor Városi Könyvtár szakmai szempontból kiegyensúlyozottan jó munkát végez. Az intézmény vezetése kiemelt feladatának tekinti a megyei szinten is elõkelõ helyen álló számítógépes rendszer folyamatos fejlesztését. Ma már érzékelhetõen gyorsabb és pontosabb az intézmény információ-és adatszolgáltató tevékenysége. Az intézmény ún. "teleház" funkció betöltése szerepéhez a munkaerõ-létszám emelése adhatna lendületet.

A Petõfi Szülõház és Emlékmúzeum az elmúlt három évben elsõsorban a "kifelé" történõ elfogadtatásra dolgozott. A kétségtelenül látványos eredményeket a szakmai munka elmélyítése követi.

DIÁK-SZABADIDÕ ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG


A város versenysportjában történõ sajnálatos visszalépés a Sportigazgatóság szakalkalmazottjai részérõl több energiaráfordítást igényel a diákversenyek, a szabadidõs sporttevékenység és a kis sportegyesületek tevékenysége segítéséhez. Javult e körnek a Sportcsarnok használati lehetõsége. Kiemelendõ még, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szabadidõs sporttevékenységek támogatására, segítésére.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A meglévõ kapcsolatok tartalmi és politikai szempontból is fontosak. Az együttmûködés legutóbbi konkrét eredménye a "Krimpeni Ház" átadása. Mind a négy testvérvárosunkkal bõvülnek a civil kapcsolatok. Külön is érdemes kiemelni az intézmények közötti partnerkapcsolatok bõvülését. Ezek a lépések amelyek igazolják a kapcsolatok életképességét.

LAKÓKÖRNYEZET, TERMÉSZETI KÖRNYEZET.


Lakókörnyezetünk rendezésében az utóbbi évek erõfeszítése eredménnyel járt, városunk tiszta, rendezett.

Városunk polgárai - elsõsorban a családi házas beépítésû területeken - egyre nagyobb szerepet vállalnak lakókörnyezetük megóvásában, saját tulajdonú ingatlanaik és az ingatlanok elõtti közterületek tisztántartásában.

Fentieket alátámasztja a városi rendezvényeken résztvevõ bel- és külföldi vendégek szóban és írásban kinyilvánított véleménye, mely döntõen pozitív megnyilvánulás.

A város belterületén bevezetésre került a szervezett szemétszállítás ezzel a kommunális hulladék elszállítása, kezelése megoldódott.

Településünk zöldfelületi rendszerének megóvásának, fenntartásának színvonala fokozatosan javul, kisebb fejlesztések folyamatosan megvalósulnak.

Befejezõdött a "Szarvas-Fogadó" környezetének rendezése, parkolók építése, parkosítása. Felújításra került az Áruház elõtti zöldövezet és parkoló. Növekedett a virágágyások száma.
A szoros városközpont zöldövezete kialakult.

Lakókörnyezetünk rendezése, tisztántartása, parkosítása nem kis anyagi erõfeszítést igényel az önkormányzattól. A feladatok ellátására fordított pénzösszegek az éves költségvetésekben és zárszámadásokban szerepelnek.

Nem sikerült kiemelkedõ eredményeket elérni külterületeinken, védett területeken. A Szûcsi erdõ környezetében minimális fásításra került sor.
A térség vízgazdálkodásának javításában - természeti kényszer hatására - részeredményeket értünk el.

Az 1999-2000-es belvizes évek kikényszerítették az azonnali intézkedéseket kül-- és belterületen egyaránt. Hosszú elõkészítõ és folyamatban lévõ munka ellenére nem sikerült még a külterületi vízelvezetõ csatornák karbantartására, mûködtetésére kistérségi szinten új és vízgazdálkodási társulatot létrehozni.

Temetõink rendezettek, a kitûzött célok teljesültek. Az egyházakkal, civil szervezetekkel, a temetõgondnokkal, valamint 2001-ig a honvédséggel közösen kiemelt figyelmet fordítottunk a katonasírok, a forradalmi háborús események áldozatainak, az elhunyt, Kiskõrösért sokat tett híres személyek sírjának gondozására, a temetõk rendben tartására.

Lakókörnyezetünk védelme - ezen belül a talajszennyezés csökkentése - érdekében fontos feladatnak tartottuk a szennyvízcsatorna-hálózat építésének folytatását. Újabb családi házas beépítésû városrészek kapcsolódnak a szennyvízhálózatra. 2000. évtöl kezdõdõen a gerinchálózat kiépítésével párhuzamosan a lakóingatlanok rákötése is megtörténik.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Az érvényes városrendezési tervek - ÁRT, RRT - jó alapot biztosítanak ahhoz, hogy rendezett,
átgondolt, tervszerû legyen Kiskõrös fejlõdése. A változások azonban megkövetelik a rendezési tervek "karbantartását" a folyamatosság biztosítása érdekében. Ezért került sor 2001-ben az Általános Rendezési Terv kisebb módosítására.

INFRASTRUKTÚRA:

Az infrastruktúra területén kiemelkedõ eredményeket értünk el.
Befejezõdött a belterületi közvilágítás korszerûsítése, melynek eredménye az energiatakarékos, egyenletesebb közvilágítás, balesetveszélyes csomópontok jobb megvilágítása, közvilágítás költségének csökkentése.

Újabb utcákban épült meg a szennyvízhálózat. A tervidõszak alatt 6850 fm gerincvezeték épült, mely vezetékhossz 558 db ingatlan rákötését biztosítja. Ezzel a belterületi lakások szennyvízhálózattal való ellátottsága 56 %-os.

A szennyvíztelep korszerûsítésének és bõvítésének engedélyezési és kivitelezési tervei, költségvetése elkészült. A kivitelezést rövid idõn belül el kellene kezdeni, ehhez azonban jelentõs összegû központi támogatás szükséges.

Ivóvízbázisunk kapacitása megtelelõ. Folyamatos karbantartással biztosítani lehet az ivóvízellátást. A városi vízhálózat több szakasza elavult - a hálózatban még vascsõ is van - egyre több a meghibásodás. A szennyvízhálózat építéssel és az útépítésekkel párhuzamosan folytatódott és folytatódik a hálózat rekonstrukciója, szükség szerinti cseréje. E munkát az elõzõ évekhez hasonló formában kell folytatni. Kiépítésre került 2530 fm zárt rendszerû csatorna, és 8240 fm nyitott rendszerû csatorna.

A zárt rendszerû csatornák mosatását, tisztítását évenkénti ütemezéssel végezzük.
Folytatódott az útépítés külterületen és belterületen. Külterületen megépült a "Brada-sori" út és a "Felsõ-cebei" út. Elõkészítés alatt van a "Remerenciói" "Feketehalmi" és a cebei "Kelemen-sori" út. Belterületen 1565 fm 5847 m' szilárd burkolatú út épült.

Kivitelezés elõkészítése szakaszában van az Erdõ és Fenyves út. Az útépítésekkel párhuzamosan folytattuk az útfelújításokat és korszerûsítéseket.

A középtávú tervnek megfelelõen elkészült 4328 fm összesen 19486 m2 szilárd burkolatú út felújítása és korszerûsítése. Folyamatban van 1579 fm 5999 m2 út építése és 988 fm 3952 m2 út felújítása. Új járda a Rákóczi, Széchenyi utcákban épült. Meglévõ járdáink felújítása folyamatos, az ütemterv szerint 3006 fm aszfalt és lapjárdát újítottunk fel.

LAKÁSÉPÍTÉS:

Családi-házas beépítésû telekosztásra került sor az Uzsoki, Délibáb és a Róna utcákban. Az alapközmûvesítés egy része elkészült.

A rendezési terv szerint is lehetõség nyílik magánkezdeményezéssel nagytelkes, szabadonálló beépítéssel családi ház építésére a Béke utcában, a Bocskai és Szegfû utcák közötti területen, valamint a Rét utcával párhuzamosan nyitandó új utcában.

KÖZLEKEDÉS:

A közlekedés, a közlekedési feltételek javítása érdekében tervezett fejlesztések terén szerényebb eredményeket értünk el. A betervezett feladatok döntõen nem kizárólag önkormányzati beruházások, ezért további koordinációs tárgyalásokat kell folytatni.
Folyamatosan átépítjük a korábban kialakított gyalogátkelõket a mozgásukban korlátozottak számára is használható módon.

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG

A
közrend, közbiztonság - a rendõrség, polgárõrség, mezõõr, hegyõr és az állampolgárok együttmûködésével - nem rosszabbodott a városban. A középtávú programban meghatározott feladatok ma is aktuálisak. A vagyonvédelem területén kiállítás szervezésével adtunk lehetõséget a lakosságnak, hogy korszerû riasztóberendezéseket ismerjen meg és lehetõség szerint alkalmazza is. Az Önkormányzat ez évtõl I fõvel több mezõõrt alkalmaz.
Idõszakonként koordinációs értekezlet keretében hangoljuk összeg az elvégzendõ feladatokat és cserélünk információkat. Ebben az évben beindítottuk az "áldozatvédelmi' irodá
t.

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

Dlawnurg Production 2002.